ขนส่งฯ ประกาศทะเบียนรถแตกลายงารับป้ายใหม่ฟรีถึง 30 ก.ย.

home | news and articles

กรมการขนส่งทางบกย้ำเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถ แตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ฟรี !!! ถึง 30 กันยายนนี้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ โดยใช้เพียงสำเนาเล่มทะเบียนรถ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถเท่านั้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า ตามที่ได้ออกประกาศให้เจ้าของรถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ทดแทนได้ ฟรี  ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าจนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีเจ้าของรถมาขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนที่ แตกลายงาแล้วทั่วประเทศ จ้านวน 134,905 แผ่น ดังนั้น

ขอให้เจ้าของรถมาติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่แตกลายงา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 นี หากพ้นกำหนดดังกล่าว ต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติแผ่นป้ายละ 100 บาท


นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประสงค์ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนดังกล่าว ต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้าย โดยส่วนกลางยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ


สำหรับส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอได้ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยเจ้าของรถต้องแนบเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้เช่าซื้อ หรือ ผู้ครอบครองรถ สามารถใช้สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อมาดำเนินการติดต่อขอรับป้ายแตกลายงาได้ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มีอานาจลงนาม กรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง ให้มอบอานาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ


ทั้งนี้ จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ยื่นความประสงค์ โดยในวันที่มาติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ และเจ้าของรถต้องนำใบรับพร้อมด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิมที่ชำรุดแตกลายงา ส่งคืนนายทะเบียนด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8805-6 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือที่ Call Center 1584

Reference : Thansettakij Co.,Ltd.

Thai | English | 2  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ckyplate.com (Thailand License plate shop)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
number plates, license plate frame, license plate, Thai license plates, personalised number plates, plate repair, plate, frame