ป้ายทะเบียนรถแท็กซี่


ป้ายทะเบียนรถแท็กซี่

ราคา : 0.00

ป้ายทะเบียนรถยนต์โดยสาร (แท็กซี่) รุ่นล่าสุด สำหรับรถยนต์รับจ้างโดยสาร บรรทุกไม่เกินเจ็ดคน พื้นสีเหลืองสะท้อนแสงตัวดำ
ขนาด : 6 x 13.5 นิ้ว

รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร มีประตูไม่ต่ำกว่าสี่ประตู ซึ่งต้องเป็นประตูที่มิได้ติดตั้งระบบควบคุมการปิดเปิดประตูรถจากศูนย์กลาง (CENTRAL LOCK) กระจกกันลมต้องเป็นกระจกโปร่งใส สามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพจราจรภายนอกรถได้ชัดเจน และห้ามมิให้นำวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด หรือการติดวัสดุสำหรับบังหรือกรองแสงแดดที่กระจกกันลมด้านหน้า ตามขนาดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป

สำหรับรถยนต์รับจ้าง (TAXI – METER) ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2535 เป็นต้นไป (ยกเว้นรถยนต์รับจ้างที่เจ้าของรถนำมาจดทะเบียน แทนรถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 17 เมษายน 2535) ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน หรือรถเก๋งสองตอนที่มีพื้นที่บรรทุกภายในตัวรถ (รถเก๋งสองตอนแวน) ที่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มีขนาดกว้างของรถไม่เกิน 2.5 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร มีประตูไม่ต่ำกว่าสี่ประตู และมีเครื่องยนต์ที่มีความจุในกระบอกสูบ รวมกันไม่ต่ำกว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
หมวดสินค้า

Thai | English | 231  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330