ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ (ปี 2547)


ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ - รุ่นปัจจุบัน

ราคา : 0.00

ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ รุ่นปี พ.ศ. 2547 ป้าย 3 แถว, อักษรหมวด 3 ตัว จังหวัด และ เลขประจำหมวด 3 หลัก พื้นแผ่นป้ายสีขาวอักษรสีดำ
ขนาด 17x22ซม.

ขนาด กว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสามบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สาม บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด เว้นแต่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง บรรทัดที่สามเป็นหมายเลขทะเบียน

         ลักษณะของตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด หมายเลขทะเบียนและขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุน ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.3 เซนติเมตร เว้นแต่ตัวอักษรประจำหมวดและชื่อของจังหวัดที่ใช้อักษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ วรรณยุกต์ และหมายเลข 1 อาจมีขนาดสูงหรือกว้างมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม ในแผ่นป้ายมีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้าย สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

         ตัวอักษรประจำหมวด ทุกตัวให้ใช้อักษรไทย โดยให้เริ่มตั้งแต่ ก ถึง ฮ หมายเลขทะเบียนให้ใช้เลขอารบิค และให้เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 999 เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 แล้ว ให้เปลี่ยนตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สามโดยให้ใช้พยัญชนะตัวถัดไป เว้นแต่กรณีที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดให้ใช้พยัญชนะตัวอื่น และให้เริ่มหมายเลขทะเบียนตั้งแต่ 1 ถึง 999 ใหม่ เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 แล้ว ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีกจนครบพยัญชนะตัวสุดท้ายของตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ สาม แล้วจึงให้เปลี่ยนตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองโดยใช้พยัญชนะตัวถัดไป เว้นแต่กรณีที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดให้ใช้พยัญชนะตัวอื่นและให้เริ่ม หมายเลขทะเบียนตั้งแต่ 1 ถึง 999 ใหม่ เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 แล้ว ก็ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีกจนครบพยัญชนะตัวสุดท้ายของตัวอักษรประจำหมวดตัว ที่สอง แล้วจึงให้เปลี่ยนตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่งโดยใช้พยัญชนะตัวถัดไป เมื่อใช้หมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลข 999 หรือตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สามหรือตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สองจนครบพยัญชนะ ตัวสุดท้าย แล้วแต่กรณีก็ให้ใช้วิธีดังกล่าวซ้ำอีก

   

รถที่ติดป้ายทะเบียนชนิดนี้

 
space

รถจักรยานยนต์

รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์หรือ กำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ  ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ  และให้หมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วยต้องมีขนาดกว้างไม่ เกิน  1.10  เมตร   ยาวไม่เกิน  2.50  เมตร  ถ้ามีพ่วงข้างรถพ่วงของรถจักรยานยนต์ต้องมีขนาดกว้าง ไม่เกิน 1.10 เมตร ยาวไม่เกิน 1.75  เมตร  และเมื่อนำมาพ่วงกับรถจักรยานยนต์แล้ว  ต้องมีขนาดกว้างวัดจากล้อหลังของรถจักรยานยนต์ถึงล้อของรถพ่วงของรถ จักรยานยนต์ ไม่เกิน  1.50  เมตร
หมวดสินค้า

Thai | English | 2  
ป้ายทะเบียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330