ประเภทรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

หน้าแรก | ข่าวสารและบทความ

ประเภทรถที่จะต้องขอดำเนินการทางทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

การดำเนินการทางทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
ในการดำเนินการทางทะเบียนรถ หากเจ้าของรถ ผู้โอน หรือผู้รับโอน ไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการการแทน โดยต้องแนบหลักฐานภาพถ่าย บัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจประกอบด้วย

1.  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
2.  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
3.  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
4.  รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รย.4)
5.  รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย.5)
6.  รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย.6)
7.  รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (รย.7)
8.  รถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย.8)
9.  รถยนต์บริการธุรกิจ (รย.9)
10.รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10)
11.รถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)
12.รถจักรยานยนต์ (รย.12)
13.รถแทรคเตอร์ (รย.13)
14.รถบดถนน (รย.14)
15.รถใช้งานเกษตรกรรม (รย.15)
16.รถพ่วง (รย.16)
17.รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17)

Thai | English | 39  
ป้ายทะเ��ียนรถ
In your cart 0 Item Shopping Cart
ซี.เค.วาย.เพลท. (ร้านทำป้ายทะเบียน)
Home | Sitemap | Privacy Policy
Mobile
หจก.ช.กิจยนต์ 1/2 ซ.รองเมือง 5, แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
ร้านทำป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียนกันน้ำ, ป้ายทะเบียน, กรอบป้ายทะเบียน, รับทำป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนรถ, ซ่อมป้ายทะเบียน, ป้ายทะเบียนกันน้ำ